Op deze pagina treft u een overzicht aan van de projecten die de SSSVGR heeft ondersteund. Het gaat om het verlenen van materiële en immateriële steun aan en ten behoeve van die personen, instellingen en scholen die zich bezig houden met de zorg voor verstandelijk gehandicapten in de regio Rijmond, voorzover bedoelde steun niet of ontoereikend op de voor die personen en instellingen gebruikelijke wijze via geëigende kanalen te verwerven is, het steunen van nieuwe initiatieven en het verstrekken van adviezen, al dan niet in vorenbedoelde regio.

Projecten per jaar: