Naam:

Stichting Samenwerkende Steunfondsen Verstandelijk Gehandicapten Rijnmond.

Fiscaal nummer:

8167.22.833

Contact:

Zie tabblad contact.

Bestuur:

Het bestuur van de stichting is samengesteld uit: bestuursleden welke werkzaam zijn in de sector maatschappelijk werk, bestuursleden welke werkzaam zijn in het onderwijs, bestuursleden welke affiniteit hebben met de ouders/verzorgers en bestuursleden met financiële/economische- en juridische achtergrond.

De voorzitter, secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Leden:

mr. J.C. Moree (Voorzitter)
W. de Waard (Penningmeester)
mr. M.J. Goedhart (Secretaris)
T. Demper
mr. E.W. Groenveld
A. van Hoof-Matthijsen
A. Kooijman drs.

Beleidsplan:

Ons beleid is als volgt: Het vermogen van de stichting zoveel mogelijk in stand houden teneinde het daarmee te genereren rendement voor nu en in de toekomst te kunnen aanwenden voor de realisering van de doelstelling van de stichting zoals verwoord in de staturen.

Beloningsbeleid:

De bestuurders krijgen voor hun bijdrage in het besturen van de stichting een minimale vrijwilligersvergoeding. Verder kunnen gemaakte onkosten worden gedeclareerd.

Doelstelling:

De stichting stelt zich, vanuit haar Protestants Christelijke levensovertuiging, ten doel: het verlenen van materiële en immateriële steun aan en ten behoeve van die personen, instellingen en scholen die zich bezighouden met de zorg voor verstandelijk gehandicapten in de regio Rijnmond, voor zover bedoelde steun niet of ontoereikend op de voor die personen en instellingen gebruikelijk wijze via geëigende kanalen te verwerven is, het steunen van nieuwe initiatieven en het verstrekken van adviezen, al dan niet in vorenbedoelde regio.

Verslag van de activiteiten:

De activiteiten bestaan uit het doneren aan projecten de projecten welke wij per jaar steunen staan op tabblad over ons.

Financiële verantwoording:

Over 2022 hebben wij ontvangen aan giften € 1.000

Wij hebben over 2022 € 17.500 aan toezeggingen gedaan in het boekjaar is er € 0 aan eerder gedane toezeggingen vervallen.
De inkomsten van de stichting bestaan in 2022 voornamelijk uit waardeverandering van effecten negatief € 286.000 en ontvangen rente en dividenden € 52.000.

De kosten welke gemaakt zijn bestaan voornamelijk uit bestuurskosten met hierin opgenomen de vrijwilligersvergoeding en de declaraties, de accountantskosten en de kosten voor het instant houden van de beleggingsportefeuille. En bedragen in totaal € 12.000

Het netto resultaat kwam hierdoor over 2022 uit op € 263.000 negatief.

Per 31 december 2022 bedraagt ons eigen vermogen € 2.479.000. De stichting heeft een balanstotaal van €  2.495.000 De middelen van de stichting worden belegd, staan op een spaarrekening of worden liquide gehouden om op termijn de toezeggingen te voldoen.