De Stichting Steunfonds Verstandelijk Gehandicapten Rijnmond is vanaf juli 2002, samen met de Stichting A. Slob en de Stichting Chrizona overgegaan in de Stichting Samenwerkende Steunfondsen Verstandelijk Gehandicapten Rijnmond.

Het samengaan van de drie stichtingen was het resultaat van initiatieven van bestuursleden en de daaruit volgende discussies, dat uitmondde in het besluit om samen verder te gaan.

De voornaamste argumenten daarvoor waren het bundelen van ervaring en drang tot vernieuwing en niet in de laatste plaats ruimere financiële middelen. Het nieuwe bestuur startte met een vertegenwoordiging van bestuursleden van de drie voormalige stichtingen. Momenteel bestaat ons bestuur uit acht leden.

De stichting doneert per jaar ca. € 40.000,-.

Doelstellingen

De stichting stelt zich ten doel: het verlenen van materiële en immateriële steun aan en ten behoeve van die personen, instellingen en scholen die zich bezig houden met de zorg voor verstandelijk gehandicapten in de regio Rijmond, voorzover bedoelde steun niet of ontoereikend op de voor die personen en instellingen gebruikelijke wijze via geëigende kanalen te verwerven is, het steunen van nieuwe initiatieven en het verstrekken van adviezen, al dan niet in vorenbedoelde regio.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter
Dhr. mr. J. C. Moree

Penningmeester
Dhr. W. de Waard

Secretaris
Dhr. mr. M. J. Goedhart

Wilt u ons werk steunen? Word donateur!

Bankrekeningnummer (IBAN nummer) NL.94.RABO.035.32.19.983 t.n.v. Stg. Sam. Steunf. Verst. Gehandic. Rijnmond te Rotterdam.